Privatlivs-, Cookie- og Sikkerhedspolitik

Ved at benytte vores hjemmeside www.E-Avantgarde.dk accepterer du følgende betingelser.

Persondatapolitik for behandling af kunde- og leverandøroplysninger E ApS CVR nr. 29318964

1. Dataansvarlig E ApS er dataansvarlig. E ApS kontaktoplysninger er: up@e-potempa.dk, Bornholmsvej 10, 7400 Herning Att: Ulrik Potempa. E ApS håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. E ApS indgår aftale med kunder og leverandører om levering – køb og salg – af forskellige serviceydelser og produkter. Når en kunde, bestiller og køber én eller flere af E ApS’ serviceydelser, og som led heri afgiver sine personoplysninger til E ApS, giver denne samtidig sit samtykke til, at kundens/leverandørens personoplysninger kan behandles af E ApS.

Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører til E ApS afgiver til E ApS i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler med E ApS.

2. E ApS indsamling af personoplysninger Personoplysninger indsamles af E ApS på følgende vis:
• Når en kunde – eller en repræsentant for denne – vælger at indhente tilbud på og/eller købe en af E ApS serviceydelser/produkter, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter eller serviceydelser til E ApS.
• Fra B2B marked.
• Gennem browser cookies og web beacons.
• I forbindelse med brug af E ApS digitale ydelser.
• Ved abonnement på E ApS’ nyhedsbrev / blog
• Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.
• Når leverandører indgår aftaler med E ApS eller afgiver tilbud til E ApS. Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.

3. Oplysninger som E ApS indsamler E ApS indsamler følgende personoplysninger:
• Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almindelige ikkepersonfølsomme oplysninger.
• Betalingskortoplysninger.
• Købshistorik samt andre digitale serviceydelser.
• Oplysninger fra E ApS’ kundeundersøgelser.
• Oplysninger fra eventuelle afholdte konkurrencer
• Oplysninger fra E ApS’ sociale medier og andre digitale platforme tilhørende E ApS.
• Browserinformationer.
• Oplysninger om kundens virksomhed og relevante kontaktpersoner.
• Oplysninger om leverandørers virksomhed samt oplysninger om relevante kontaktpersoner og nøglepersoner herunder key accounts.
En kunde/leverandør kan frivilligt og efter eget valg give E ApS’ yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for E ApS’ betjening/kunde/leverandøren, eller som den pågældende mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn. Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredjepart pligtig til at informere de pågældende kunder/leverandører om E APS’ vilkår og betingelser samt E ApS persondatapolitik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

4. Betaling med betalingskort I forbindelse med elektronisk betaling lagrer vi af sikkerhedsmæssige grunde ingen kreditkortoplysninger. Kun i betalingsøjeblikket skal der i et vist omfang overføres finansielle oplysninger til PBS. Dette sker med maksimale sikkerhedsforanstaltninger via en krypteret SSL- forbindelse efter forskrifter fra PBS.

5. Hvad er formålet med indsamlingen og behandlingen E ApS indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med kunder/leverandører om levering af køb/salg af produkter eller ydelser. Det er den enkelte aftales indhold/serviceydelsens karakter, som er bestemmende for, hvilke personoplysninger E ApS indsamler og behandler, og som er bestemmende for formålet med indsamlingen.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:

• Behandling af leverandørers tilbud om samt salg af produkter og ydelser
• Opfyldelse af kundens anmodning om tilbud på eller køb af serviceydelser/produkter
• Forbedring og udvikling af E ApS’ serviceydelser.
• Tilpasning af E ApS markedsføring og øvrige kommunikation.
• Analyse af kunders/leverandørers brugeradfærd og markedsføring overfor disse
• Tilpasning af E ApS’ samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til kunder/leverandører.
• Opfyldelse af lovkrav

6. Hjemmel – det juridiske grundlag – for behandlingen E ApS vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med E ApS, som en kunde eller en leverandør er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med mødeafvikling og/eller håndtering og opfyldelse af samarbejds- og leverandøraftaler. Yderligere vil E ApS behandle personoplysninger i forbindelse med afvikling af møder, indgåelse af leverandøraftaler. I nogle tilfælde vil E ApS’ behandling af personoplysninger finde sted som led i, at E ApS forfølger en legitim/saglig interesse, som går forud for kundens/leverandørens (den registreredes) interesser. En sådan legitim interesse kan eksempelvis være udarbejdelse af statistik, kundeundersøgelser, markedsføring og analyse af generel kundeadfærd, som har til hensigt generelt at forbedre oplevelsen hos E ApS og kvaliteten af E ApS serviceydelser og produkter.

7. Den registreredes rettigheder Efter reglerne i persondataforordningen har de registrerede (kunder/leverandører) forskellige rettigheder.

• En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger E ApS behandler om den registrerede.
• En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som E ApS har om den registrerede.
• En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som E ApS har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som E ApS ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at E ApS ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede.

Hvis nogle af de oplysninger, som E ApS har om den registrerede, er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af E ApS. Dette gælder ikke for oplysninger, som E ApS er lovmæssigt forpligtede til at gemme, jf. afsnit ovenfor. Muligheden for at trække anmode om sletning mv. kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder samt f.eks. af hensyn til muligheden for at håndhæve potentielle retskrav. Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede E ApS om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som E ApS er i besiddelse af. En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Den registrerede kan også kontakte E ApS, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med E ApS Skriftlig anmodning sendes til E ApS, se kontaktoplysninger ovenfor under pkt. 1 E ApS vil så vidt muligt indenfor 1 måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende denne til den registreredes postadresse. Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil E ApS vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og E ApS vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. E ApS tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse, som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af et nyt IT-system), som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger eller i andre situationer, hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

Sikkerhed og deling af personoplysninger E ApS beskytter den registreredes personoplysninger og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Kun de personer/ansatte hos E ApS, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger, har adgang hertil. E ApS kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger. E ApS tager løbende backup de registrerede personoplysninger. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil E ApS underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt E ApS sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling. E ApS benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc. E ApS indgår løbende databehandleraftaler med alle E ApS’ leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandler sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt angår de registreredes personoplysninger. E ApS er i nogle tilfælde lovmæssigt forpligtede til at videregive personoplysninger eller forpligtede hertil som følge af en afgørelse fra en offentlig myndighed. E ApS sletter dine personoplysninger, når E ApS lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede. Som hovedregel gemmes finansielle data i 5 år og øvrige data i 3 år fra sidste handling af kunde/leverandør.

10. Cookies E ApS anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, som browseren lægger på din pc. Den er ikke et program og kan ikke indeholde virus. Vi bruger cookies til: Personlige indstillinger og hjemmesidens funktionalitet: Fx i en kontakt-formular. Næste gang du udfylder formularen, gør cookien det nemmere for dig ved fx at foreslå dit navn, adresse eller mailadresse, når du begynder at taste. Vi kan ikke se denne cookie. Simpel statistik: Så vi kan forbedre hjemmesiden. Disse cookies fortæller os, hvilke sider der bliver besøgt mest, om din computer har besøgt os før (ud fra IP-adressen), hvilken browser og skærmopløsning, du bruger etc. Målrettet markedsføring: At vise annoncer ud fra din adfærd på vores og andres hjemmesider.

Ved klik på funktioner, der navigerer til andre websites (f.eks. sociale medier) har E ApS ikke ansvar for eller kontrol over, hvilke cookies, der anvendes. I din browser kan du slette cookies, blokere for dem eller browseren kan bede om din accept. Se hvordan i de forskellige browsere på http://minecookies.org/

11. Klage Klage over E ApS behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, BORGERGADE 28, 5, 1300 KØBENHAVN K, TELEFON 3319 3200 – E-MAIL dt@datatilsynet.dk 12. Opdatering Dette dokument vil løbende blive opdateret.

 

Kontakt ved tvivl
Ved tvivl bedes du rette henvendelse til E ApS på tlf. 70 26 13 13 eller mail@e-potempa.dk. Du har ret til at få oplyst præcis hvilke personoplysninger vi behandler omkring dig. Du kan også høre mere til vores politik og cookies. Ved henvendelse kan du tilbagekalde dit samtykke til behandling af oplysninger om dig. Det er også muligt at rette eller slette fejlagtige oplysninger.

0
    0
    Din kurv
    Your cart is empty